Sport & Profil

Sport & Profil er et selvstændigt firma, som tilbyder totalløsninger indenfor profil- og erhvervsbeklædning, gave- og reklameartikler samt sportsbeklædning. Sport & Profil har deres kontor/showroom placeret på Holkebjergvej 75, 5250 Odense SV.

Tank med et OK Benzinkort

OK støtter sporten.

Hver gang du tanker med dit OK kort, støtter du din lokale forening.

Seriøst IT-udstyr

Vi levere alt inden for IT og tilbehør, desuden Hjemmesider, webshops og hosting.
Kontakt os og hør mere
Tlf: 62671757

Carlsberg sportsfond

Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodbold- og håndboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.

FOMO forsikringsforening.

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger, at spare forsikringsudgifter. FOMO er en selvstændig forsikringsforening med egne vedtægter og egen præmiepolitik.

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn er en professionel sparekasse, der støtter op om det lokale erhvervsliv. Vi kombinerer vores lokale indsigt og nærhed med en kompetent rådgivning og sparring.

  • Sport & Profil er et selvstændigt firma, som tilbyder totalløsninger indenfor profil- og erhvervsbeklædning, gave- og reklameartikler samt sportsbeklædning. Sport & Profil har deres kontor/showroom placeret på Holkebjergvej 75, 5250 Odense SV.
  • OK støtter sporten.
Hver gang du tanker med dit OK kort, støtter du din lokale forening.
  • Vi levere alt inden for IT og tilbehør, desuden Hjemmesider, webshops og hosting. Kontakt os og hør mereTlf: 62671757
  • Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodbold- og håndboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.
  • FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger, at spare forsikringsudgifter. FOMO er en selvstændig forsikringsforening med egne vedtægter og egen præmiepolitik.
  • Sparekassen Sjælland-Fyn er en professionel sparekasse, der støtter op om det lokale erhvervsliv. Vi kombinerer vores lokale indsigt og nærhed med en kompetent rådgivning og sparring.

Foreningens behandling af personoplysninger

SNIF håndbold
Seneste ændring i privatlivspolitikken
24.05.2018

1

Privatlivspolitik for SNIF Håndbold

SNIF Håndbolds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan
vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige
til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
SNIF Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Seniorformand Ane B. Koefoed-Toft
Adresse: Stationsvej 90 A, 5792 Årslev.
CVR: 29941947
Telefonnr.: 20471202
Mail: senior.snif@gmail.com
Website: http://www.snif-handbold.dk/

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
- Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

2) Oplysninger om ledere og trænere:
- Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og
bankkontonummer.

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

SNIF håndbold
Seneste ændring i privatlivspolitikken
24.05.2018

2

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
 Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
 At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 Behandling efter lovkrav
 Behandling med samtykke
Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,
gennemførelse og opfølgning
 Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 Levering af varer og ydelser du har bestilt
 Administration af din relation til os
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 Opfyldelse af lovkrav
 Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister
m.v.
 Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
generalforsamling
 Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i
foreningen
 Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s
landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere
og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud
fra disse idrætsorganisationer
 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en
periode efter din udmeldelse af foreningen
 Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om
forældrene
 Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

SNIF håndbold
Seneste ændring i privatlivspolitikken
24.05.2018

3

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand
til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores
udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som
foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller
træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med
følgende kriterier:
 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år
efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med
følgende kriterier:
 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år
efter dit virke er ophørt
Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med
følgende kriterier:
 Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som
bilaget drejer sig om
 Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter
arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de
har historisk værdi.

SNIF håndbold
Seneste ændring i privatlivspolitikken
24.05.2018

4

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om
dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil
datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være
tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bestyrelsen i SNIF Håndbold